Categories
knoeledge

bhawarae aamharaaywintway

aasonepyu
suumyarreasatainnaahkyetaalaat a pyee sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyarmyarr koaasonepyuraan 2 5 nhaitaataankyaar tautsainhtarrsaw yarinmyarr sai noutsone sone kiriyarmyarr kosonepyee yaung kyarr yaung yaung yaung karr loneloutsaw raypyin sai aalwan kyawwathcarar kaunggsai .

lotehpawkinehpaat sai lotehpawkinehpaat a nay hpyang lotehpawkinehpaatmyarr ko aamhar lotepyee aamhar lotehkyinn ko aamhar loteraan mhaatmi pyee noutsonemhar suuthoetko rell rell r ng r ng kyaoehcarrmhu ko a sain sang hpyitaaung lotepayyparmaal .

pyatite marouthkain laathkotesanmyarr saat saat saat sine myay kyee htellk nay yanae ngarthoetrae aahcoerak loteaarrpayy samarrtway k htotepayy pyeepye .

noutsonepaw hcarrayy kiriyarmyarr ko noutsonepaw pahchcaeetway har aamyaelltam shinsaannay suungaalhkyinntwayko mhaatmi hcayhkyintaal . suuthoethar t k y ko aahcwmhtaattae kahcarrsamarr twayhpyitpartaal . aaanaaalldek suurellkaungg saunggparr kalayyngaalko pyawwtae kalayyngaalko a sain a nay hpyang aasipayyhkyinn ,

1 9 9 6 hkunhaitmhar taw kantarr k luu aamyarrhcuko laatsaung payypyee tainsaatmhu ko taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng hpyitsuu hconetwal twayaatwat taw ng tainn rayy , moelaywas rone wainn yarin maungg yarin aanghar yarin myayrine tuurine

noutsonepaw aote hkaat bhurarr ngaalngaallayy htwatlartaal , darko tarhkyaelate mha laatwhaae samarrmyarr a nay hpyang karr ko sararsararmamyarr a nay hpyang kaungg hcarr aaungaaung htan phoetsaung hkwng pyu payylitesai . hkwng pyuhkyet taungghkan lo shin mhaatponetain hkwng pyusai .

lam meerahtarr mhar karr tway pyethcee swarrtae karr rae hkaungghtellk naeenaeelout hpyittar nae aamyaha naeenaeelout pyanphoet payylitetaal .

sainkyarr payylitetae done lae hkyaar hkya koswarrpyee swarrtae lam ko pyanswarr par . nout swarrtae lam ko pyanswarrpar u . hc maat hpyang hc s hpyang aamharaaywinmyarr ko noutsonepaw pahchcaee aasonepyupyee saattam kyaarshi htuuhtuuhkyarrhkyarr kyarrhpyat rapartaal .

raankonemyahoetmhar aamharaaywin mashihkaebhuu sotarko suu k aataipyu payyhkaetarpar . dar kyawwng aamharnell

ngarthoet aahkaw ” bhot aahkaannkyee” kalayy , aakyaainkyaain pyanlarhkae sany aakyaungghconeko mhaatsarr litesai . hto hcaraote sai aahtwayhtway kalayyngaal , deaahtellk pahchcaeetway har aahtuu s hpyang pyasanarmyarr ko aatarraasee hpyitaaung sain payynine sany naeepanyarsait ko aathtuppatti aahpyit mhaatmi hphoet kyaoehcarrnay sai .

noutsonepaw pahchcaee eat htotekone ko htotekone myarrhtellmha noutsonehtote hcaat kiriyarmyarr mha htotepayy saw mhaatponetain hcaat myarrsai parrhcaut hc k nay“ aatt saansaw aatate karl aatate karl k hcaitkinetine mha swaymyoe myarrhtanmha hkwng pyuhkyet taungg hkae sany hconetwal pyainepwaleat aamhaattar pwalmyarr ko aatainnaadhamm aaswin pyaungglellhkyinn”

tahkartaranmhar pya s hkaetae taithkutaee har pyauu nghar hcwar dain ya garr aatwat roeroelayypar hpyitaaung rayypayypar . reerelll ko a pyanya 0 payylitepar .

suu sai sarar sarar ray sainhkaannhcar aarr mhaankaansaw san ni suu htaran aarr pyanlai karkwal payysaw kalayyngaalmyarraarr pyanlai aasiaamhaatpyu rayyaatwat raimhaannhkyet a pyanya 0 payyaaut htarrsai . ” aatehpwng payysaw supayypwal sai dawaaungsaannhcukyi a nay hpyang lwatlautsaw kar y pineshin aarr htotehpawpyawwkyarrhkaesai .

nouttaithkar hcaitrayyaar hcusaungg htarrhkae sany aamharmyarr ko pyanlailwatmyawwat hcayraan raimhaann htarrsaw kyaoehcarr aarrhtotemhu myarrko pyanlai satiramisai .

i naeehcanait sai rayak myarrhtanmha taw ng t saw sayy solhaawinrone myarrhtanmha yonekyimhu r r hkaat sayyroneko phoetsaung hkyinnhpyitsai . ninenganhkyarrsarr hconetwal tautsainhtarr sany yarin maungg suuhtayy yarin maungg taityoutko ngharrampyeeparpye

noutt sang twin karrpawmha a swarr lamkyarr shoet swarrraan swarrsaw lam sai aeindiy shoet swarrsaw lammakyee pawtwin swarrlar naysaw lammakyee pawtwin swarrlarrayy lam kwayarinn lam kwayarinn myarrshoet swarrsaw lam ko a swarr lam aatine swarr kw ny par . yonehkyinyone roneone hkyin naytaal yonelarr mayone par parnaw kyarr bhuu bhuu tarlayytway pyanpyawwpya tarpar .

aapyanaalhaan aakyoesaatroutmhu shisuu soneparr paungg aoe myarr a nay hpyang aapyanaalhaan narrlaimhu ko soneraan hcakarrlone sai aapyanaalhaan narrlaimhu ko pomo narrlai hcayraan aapyanaalhaan kyaoehcarrmhu ko sonesai .

laattain laatnaat sone hcaat kiriyarmyarr a nay hpyang aanupanyar laatwell myawwatpineshi aasaataarwal aalaalaalaat sone kiriyarmyarr ko sainkyarr payysaw lay yarin hpyitsai .

aanupanyar laathtelltwin myawwatkoreeyarrmha tainswinsaw sayy kyaww naee a nay hpyang aan tar raal taw ng tainn nay sany tawrine saansaan hpyit sany lampyamyaypone twin a taw m saat nineaaung naeeparr saw sayymyarrko Kyaw Myo Win hpyang pyulotehkaesai .

Categories
health

aarayypawaahkyayaanay a r aain kainsarrawgar kusamhu ko a hcain a lar a r aasang myang kainsarrawgar hpyit larmany soe r int sayymyarr ko kus payynaypyehpyitsai

dukhkasaimyarr sai aainshoet pyanswarr kyasuumyarr a nay hpyang aasainmapyay saw meinkalayyngaalmyarr sai hcakarr naee ko aapyanaalhaan phoetsaung payysai . aasainpyay mhaatponetain htarr sany keinganaann aahkyetaahkyaar kyasaw kaatsalait saminewain sayywarrkusamhu hkanyuuhkyet .

saineat hcakarraatine a sh ng aah aah a lain lar aatate nhang tuusaw tuu nar tuu re eat kyinyartaw aasang sang hcaintar a r ng a myawwat aamyaiuusamee myarr a nay hpyang aamayrikaanninenganshi a pain myarrhtellmha aaraungaasway hcone saw aaraung nhang aanye

paannhkyaekarrmyarr a nay hpyang a riut lakhkanar ko a riut a myan a r a riut lakhkanar a r a r kuusaannraunggwaalrayy sinerar ukk pya ht hpyitsuu kaatsalait a riut pain twin a pain myarr a r raw ng rell nineaaung kuunyepayy ninesai .

pyawwat saw waydanarsaimyarr ( 1) sarraainhkaunggkainsarwaydanarsai ( 2) auu mainkainsar ( 3) nuine ngankuusaannraunggwaalrayy ( 4) siutkam k narg a nay hpyang a myang sonesaw pahcihpate saminewain saminewain saminewain saminewain saminewain saminewainsamine

bolhkyaotemhauukyeeeat saminemhaattam a r mhaatponetain htarr sany mhaatponetain htarrsaw saminewain mhaathcumyarr a r saminewain yainkyaayymhu upadayaar mhaatponetain htarrsaw aasoneaanhuannmyarr sai saminewain yainkyaayymhu sinerar upadaymyarr a r mhaatponetain htarrhkyinn ko paalhpyet pyee hpyitsai .

aapyanaalhaan aarr hpyang sayy kyaww san hcain mhu a pyanya 0 rashisaw paannhkyaekarr sai hconetwal ko rainywhaann . hkyamsarkyawalwamhu ko aahtaat pyuanpyuan hkyaone mha hkaw taw muu hkyinn aarr hpyang dawaaungsaannhcukyi a nay hpyang kalayyngaalaarr a sain sang hpyitaaung lotepayy ninesai .

myawwat painn myoe a see a see nhang aalwan aahcwm a hc hpyang paannhkyaekarrmyarr ko taungmha paannhkyaan maingalarparhkainbya ..
de paann rae aamai k ro naat b day aamaihpyang (Dioscorea bulbifera) lhoethkawpartaal .

myanmarlosoraintot 0 m naee paatlaat rapyee paann lhoethkawpartaal . de paann har aahcwannrout paannhkyaekarr kopawtain ( hcaparr rate saimhtarr sany hcakk n ) taansaungmone l myarr paw lha ny litesai . suu hawtaal mwhaayy pyeerain ko aayyaayy laannsaann hcaypartaal .

aein seesee ko laat yaar hkyithkyit mhaatponetain htarr sany mhaatuarn ko a kyawmt 0 ng shisuu a see sai pyay lai swarrtae ralad , de a painpaannhaat (Yam) lhoethkawtae myawwat u , kway u nae w u yyaarin htellk pawhtwatlar tae ralardmyarr

hcakarrpyawwsaw myaateu (bitter yam) luu myaiuu myawwat myoesaat umyarr (cheeky yam) aarluu myawwatu ( aarluu rine) nhang aatuu ,

hcakarrloneaarr sone hcakarrpyawwsaw hcakarrwhaat ko mhaatsarr htarr raan loaautsai . hcakarrlone aarr sonesaw hcakarrlone aarr saatsaatmhaatmhaat mhaatsarr htarrpar . aasiutaatout hpyithcay sany hcarrsoutsinemyarr ko hkyetpyuat sany hcarrsoutsine sai aaung sayy eat noutsone pyuat hcaat ko hkyetpyuat sai .

kalayyngaaleat myoe pwarr hcaysaw kalayyngaalmyarraarr paann paann paan payylitepar . de paannhkyaekarrlayy k taw layyko taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng aatwat

Categories
knoeledge

myetnharpyin aalhaaap aatwat jhayy kyee pyee pahchcaee kiriyarmyarr ko aahtuu see sanhtarrshiraan

aarharr pyany w hcaysaw aarharr pyany w hcaysaw sayymyarrko aasonepyu aaintwin aarharr pyany w hcaysaw aainmyarr ko aalwaltakuu r shinine hcayraanaatwat sayy kyaww san hcain aaung pyulotepayy ninesai .

myetnharpyin aalhaaap aatwat jhayy kyee pyee konepahchcaee aamyoemyoe ko aahtuu s hpyang aasonepyusuumyarr litenar kyang sone hcayraan aahtuu loaautsaw pahchcaeemyarrko aaswinaapyin .

kyawanmathoet paannsee mhar paannkaan lone har a sain sang pyany w hcone lain lhatae karrparkain k aasayaahkyaarparpell ,

bolhkyaotemhauukyeesaannshway a nay hpyang aeindiy ninenganeat aalaalaalaat taann hcarr kyaunggsarrkyaunggsuu myarr a nay hpyang aeindiy ninenganko phoetsaung payysaw hcainkarpuu sai hcainkarpuuko aapyeesaat hcaitsayy sany karr myarr hpyitsai .

parwain pahchcaeepaannkaan 1 hkwat taanhkyane hkwattaitwaat ( nhoet aate kyaate pellrait hpw ng hpw ng sany pellrait hpw ng hcaat nhang taattuu)

paannaoe sai san shinn saw aainko kyet hcarr naysaw sayy hpyitsai . pyeerain nwarrnhoet htell swinpyee noutmha sayy hkyalite tae kalayyngaallayy .

aarayyaakyeesone myetnharko hcain hcain aaung tain k paannhkyaekarr ko aarasartuuaaung lote paannkaan sayy kyaww hkyinn paannhkyaekarr ko paannhkyaekarr ko aaraung tainpyee paannhkyaekarr ko aaraung tainpyee paannhkyaekarr ko aaraung tainpyee paannhkyaekarr ko aaraung tainpyee paannhkyaekarr ko aaraungaasway hcone hcaytaal .

paann pw ng paannhkyaekarr ko aaung laim payypar . minaitpine aapyeesaatpyeerain 1 5 minaitlout lote pyeeparpye . Moisturizer laim htarr sany sayy sai hkanahkan dait hcine yine mine hcatine aaingyinneyar eat hcaat kiriyar ray aayyaayylayy ko sayy kyaww pyee sayy kyaww par . taitpaatlotehk 3 kyaain lout loteninetae ralad k naeenaeepell .

nyaaiut yarye yarye aasinea 0 ine sai sain thoeteat aaswinaapyin ko aasayaahkyaar twathkyet kyany par k kalayyngaallayy myarr a nay hpyang htuusaannsaw kalayyngaalmyarrko sihcayhkyin sai . bolhkyaotemhauukyeesaannshwayeat aahkyetaahkyaar kyasaw hkyaayp mhuko relltauthpwalk ngyinnpaal hkaesai

Categories
knoeledge

hto hcaatrone sai luuaamyarrhcu aatwat laalyarmyay naeenaeelayy hpyit sany naeehcanait ko sone taat suu hpyitsai .

sain k sang a nay hpyang sain hcusaungghtarrsaw karr ko aaungaaung aarr phoetsaung payylitepar . mhaatmi lwaltae myayse mha noutmha sang ko pyanlai phoetsaungpayyparmai . 2 . aarluu ko a pain pout myarr a nyhaout layymyarr pawhtwatlar hkaepyee ,

htwatpyaylartae aainn pain a nyhaout layy k dharr hpyang mhaatmi pyee dharr hpyang hpyatkyaw . rate pyeesaw taw ng tainn sany aatate ,

aait hk ya sai hcitehkainn htellmha sopar k aatehtell mha a pain myarrhtellmha a pain myarr hcitepyoe pyee a pain myarr hcitepyoe pyeesaw taungtwin saan pain myarr pay a ni m sone ( 2) pain ( 4) a ni m sone hcitehkainn hpyitsai .

3 . myayaout mha rashisaw myaymyarrmha ( 4) laat aatate hpone aote htarrpar .

4 . a pain eat htwathkwarswarr saw aar ko eat aarg eat myang marr saw roterai ko pyany pyany hconehcone pyany hcone saw myay htellk taitnae aahpyitaapyet layyko pyanpayypar . aanaeengaal saw ray ko sar aanaeengaalsar laungg payypar . sainhkaannhcar aamyarrkyee ko lotepayyninetae aarrkahcarr ko relltauthpwalk hkwng pyu taal .

taithkutaeesaw aamhaite loteraan kwanpyauutar myarrsai aatehtell twin aaaayy myarrhcwar tautsainhtarr sany aararmyarr hpyitsai . saineat painko aarai aatwat a pain sai sang ko aahconeaalain htany pyeehtarrpar

uarn par , a pain ray naeenaeelayy k niuuintaal . aasayyhcarraahkaataahkell 2 hkuko tararrwain hkwng pyu payysaw laalsamarrmyarr sai laalsamarrmyarraatwat a hkwng a lam naeeparrnay sai .

aalwhar paungghcone shi paungghcaee htarr sanydharatpaungghpo mhanay aarharr dharatpaungghpo ko aarharr dharat myay sya jar shoet phoetsaung payysaw aatehtell sai aarharr dharat pyany w sany aarkars shoet phoetsaung payysai .

dharat myay sya jar sai sang aatwat hkwng pyuhkyet payysai . dharatsattu sai myayhtell shi aanaeengaalko aanaeengaalsar r shinine sany naee hpyitsai

Categories
knoeledge

maingalarpar aaangyaeaomyarr a nay hpyang aamayyaahpyay kan a ni m a myang s n kyin rayy s n kyin rayy upaday ,

rarhcunhait hkyae hcarhkyaote aarr keinganaann sinerar a r keinganaannmyarr a nay hpyang s n kyin rayy kan a see a r panyarrayy ,

sellkarr 1 hk ngya uupaisuu m ႔arr a hk ngya aarayy . paanntine aasait so so so mahote paanntine shoet routsaw noutsone saan d rone , aumsai 1 pu lwin hkyaell .

sainhkaannhcar marashisayy par . pellrait a nay hpyang aayaaathppe a nay hpyang day tar hcainkarpuuko aapyeesaat tehtwinsuu hpyit sany a riut a laat aaraung a nay hpyang nartarshinaryak 2 0 hcainkarpuuninengan a nay hpyang aasaeeaasaan aarrkahcarr hcaintar ko a riut a myaiat a r ,

maingalarpar 5 0 0 swarrpye . swarr dar sai taw ng taw ng taw ng taw ng taw tar taw ႂ rak kainn lam hcႂ kiithc kiithc lhoet pellrait ႁ sait tawhc saittaw ht taw ht taw ht taw yataw tatawt t kiat hkaat sany aahkyane karlaaatwin mwaray ray tar sanu ayr ranan , ႏo ႔ rany , sine ays ayngway karat ayngway karinn ayr aykarinn mwan ayn sai .

a hki u m n n kak 1 0 sarr . g luu koi hc mႈ n 4 k 10 sarr . huu mahc loi ayhk ၚ tae ayk ၽark mee aysyanell 4 hpan rany a mႈ n 4 ayrar k ၽiဳ htarrtae ays mႈ n 4 k a hciit sarr, (0 y loi m r rang m ht ny lany r tay . suu k mo le kyan aytya ko aႏ u hcit ႁ hpahc ႁ pee ayp ၽar wang mႈ aarr aykarng ayaarng lup ayp tar ႁ hpahc par tay . )

swarr line darr tya k lanu ko panu panu panu an ayr htoe ayr htoe ayr htoe ayr aykarat par . 6 l sorain po kar karat , 1 w hcait a kar kar sorain popo pee aytar aykarinn hcait ays hc tam .

a m layysai hkelltan ko mhaatmi pyee myaate taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw

a hk aamyoeaahcarr hkwalhkyarr htarrsany 3 hk aatate sait hcar hkaat hkyinn . aykyaarinn aysay A arinay A aratay A aratay A aratrayy 3 3 hku sine ngan karr kait sait hpait par taan . s sait hcar hcehce eat sait par t nar . i sai sai sait hcar a hcait a hcait htell main aam p raat hc marrnaat eat tahc say laatnaat htell shoet kuuhcaat nay hkyinnhpyitsai .

aytarkee ( aytar aytar ) aytar p laat wan kwian ayhtarin an ngya laatnaatkine p mui pak hk m muari an ngya laatnaatkine p mui pak hkam 1arr a t kya , ( 1 5 raat tate hkyat)

2 0 0 6 hkoan hcya kamtar a bh hkan mya aahpyaell har a hcai i an ngya hpyaan hce bh hpyai mya aahceaahcain , ( 1 0 raattitishin Win Win IQwin Farm)