Categories
knoeledge

bhawarae aamharaaywintway

aasonepyu
suumyarreasatainnaahkyetaalaat a pyee sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyar hcone sone hcaat kiriyarmyarr koaasonepyuraan 2 5 nhaitaataankyaar tautsainhtarrsaw yarinmyarr sai noutsone sone kiriyarmyarr kosonepyee yaung kyarr yaung yaung yaung karr loneloutsaw raypyin sai aalwan kyawwathcarar kaunggsai .

lotehpawkinehpaat sai lotehpawkinehpaat a nay hpyang lotehpawkinehpaatmyarr ko aamhar lotepyee aamhar lotehkyinn ko aamhar loteraan mhaatmi pyee noutsonemhar suuthoetko rell rell r ng r ng kyaoehcarrmhu ko a sain sang hpyitaaung lotepayyparmaal .

pyatite marouthkain laathkotesanmyarr saat saat saat sine myay kyee htellk nay yanae ngarthoetrae aahcoerak loteaarrpayy samarrtway k htotepayy pyeepye .

noutsonepaw hcarrayy kiriyarmyarr ko noutsonepaw pahchcaeetway har aamyaelltam shinsaannay suungaalhkyinntwayko mhaatmi hcayhkyintaal . suuthoethar t k y ko aahcwmhtaattae kahcarrsamarr twayhpyitpartaal . aaanaaalldek suurellkaungg saunggparr kalayyngaalko pyawwtae kalayyngaalko a sain a nay hpyang aasipayyhkyinn ,

1 9 9 6 hkunhaitmhar taw kantarr k luu aamyarrhcuko laatsaung payypyee tainsaatmhu ko taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng hpyitsuu hconetwal twayaatwat taw ng tainn rayy , moelaywas rone wainn yarin maungg yarin aanghar yarin myayrine tuurine

noutsonepaw aote hkaat bhurarr ngaalngaallayy htwatlartaal , darko tarhkyaelate mha laatwhaae samarrmyarr a nay hpyang karr ko sararsararmamyarr a nay hpyang kaungg hcarr aaungaaung htan phoetsaung hkwng pyu payylitesai . hkwng pyuhkyet taungghkan lo shin mhaatponetain hkwng pyusai .

lam meerahtarr mhar karr tway pyethcee swarrtae karr rae hkaungghtellk naeenaeelout hpyittar nae aamyaha naeenaeelout pyanphoet payylitetaal .

sainkyarr payylitetae done lae hkyaar hkya koswarrpyee swarrtae lam ko pyanswarr par . nout swarrtae lam ko pyanswarrpar u . hc maat hpyang hc s hpyang aamharaaywinmyarr ko noutsonepaw pahchcaee aasonepyupyee saattam kyaarshi htuuhtuuhkyarrhkyarr kyarrhpyat rapartaal .

raankonemyahoetmhar aamharaaywin mashihkaebhuu sotarko suu k aataipyu payyhkaetarpar . dar kyawwng aamharnell

ngarthoet aahkaw ” bhot aahkaannkyee” kalayy , aakyaainkyaain pyanlarhkae sany aakyaungghconeko mhaatsarr litesai . hto hcaraote sai aahtwayhtway kalayyngaal , deaahtellk pahchcaeetway har aahtuu s hpyang pyasanarmyarr ko aatarraasee hpyitaaung sain payynine sany naeepanyarsait ko aathtuppatti aahpyit mhaatmi hphoet kyaoehcarrnay sai .

noutsonepaw pahchcaee eat htotekone ko htotekone myarrhtellmha noutsonehtote hcaat kiriyarmyarr mha htotepayy saw mhaatponetain hcaat myarrsai parrhcaut hc k nay“ aatt saansaw aatate karl aatate karl k hcaitkinetine mha swaymyoe myarrhtanmha hkwng pyuhkyet taungg hkae sany hconetwal pyainepwaleat aamhaattar pwalmyarr ko aatainnaadhamm aaswin pyaungglellhkyinn”

tahkartaranmhar pya s hkaetae taithkutaee har pyauu nghar hcwar dain ya garr aatwat roeroelayypar hpyitaaung rayypayypar . reerelll ko a pyanya 0 payylitepar .

suu sai sarar sarar ray sainhkaannhcar aarr mhaankaansaw san ni suu htaran aarr pyanlai karkwal payysaw kalayyngaalmyarraarr pyanlai aasiaamhaatpyu rayyaatwat raimhaannhkyet a pyanya 0 payyaaut htarrsai . ” aatehpwng payysaw supayypwal sai dawaaungsaannhcukyi a nay hpyang lwatlautsaw kar y pineshin aarr htotehpawpyawwkyarrhkaesai .

nouttaithkar hcaitrayyaar hcusaungg htarrhkae sany aamharmyarr ko pyanlailwatmyawwat hcayraan raimhaann htarrsaw kyaoehcarr aarrhtotemhu myarrko pyanlai satiramisai .

i naeehcanait sai rayak myarrhtanmha taw ng t saw sayy solhaawinrone myarrhtanmha yonekyimhu r r hkaat sayyroneko phoetsaung hkyinnhpyitsai . ninenganhkyarrsarr hconetwal tautsainhtarr sany yarin maungg suuhtayy yarin maungg taityoutko ngharrampyeeparpye

noutt sang twin karrpawmha a swarr lamkyarr shoet swarrraan swarrsaw lam sai aeindiy shoet swarrsaw lammakyee pawtwin swarrlar naysaw lammakyee pawtwin swarrlarrayy lam kwayarinn lam kwayarinn myarrshoet swarrsaw lam ko a swarr lam aatine swarr kw ny par . yonehkyinyone roneone hkyin naytaal yonelarr mayone par parnaw kyarr bhuu bhuu tarlayytway pyanpyawwpya tarpar .

aapyanaalhaan aakyoesaatroutmhu shisuu soneparr paungg aoe myarr a nay hpyang aapyanaalhaan narrlaimhu ko soneraan hcakarrlone sai aapyanaalhaan narrlaimhu ko pomo narrlai hcayraan aapyanaalhaan kyaoehcarrmhu ko sonesai .

laattain laatnaat sone hcaat kiriyarmyarr a nay hpyang aanupanyar laatwell myawwatpineshi aasaataarwal aalaalaalaat sone kiriyarmyarr ko sainkyarr payysaw lay yarin hpyitsai .

aanupanyar laathtelltwin myawwatkoreeyarrmha tainswinsaw sayy kyaww naee a nay hpyang aan tar raal taw ng tainn nay sany tawrine saansaan hpyit sany lampyamyaypone twin a taw m saat nineaaung naeeparr saw sayymyarrko Kyaw Myo Win hpyang pyulotehkaesai .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *