Categories
health

aarayypawaahkyayaanay a r aain kainsarrawgar kusamhu ko a hcain a lar a r aasang myang kainsarrawgar hpyit larmany soe r int sayymyarr ko kus payynaypyehpyitsai

dukhkasaimyarr sai aainshoet pyanswarr kyasuumyarr a nay hpyang aasainmapyay saw meinkalayyngaalmyarr sai hcakarr naee ko aapyanaalhaan phoetsaung payysai . aasainpyay mhaatponetain htarr sany keinganaann aahkyetaahkyaar kyasaw kaatsalait saminewain sayywarrkusamhu hkanyuuhkyet .

saineat hcakarraatine a sh ng aah aah a lain lar aatate nhang tuusaw tuu nar tuu re eat kyinyartaw aasang sang hcaintar a r ng a myawwat aamyaiuusamee myarr a nay hpyang aamayrikaanninenganshi a pain myarrhtellmha aaraungaasway hcone saw aaraung nhang aanye

paannhkyaekarrmyarr a nay hpyang a riut lakhkanar ko a riut a myan a r a riut lakhkanar a r a r kuusaannraunggwaalrayy sinerar ukk pya ht hpyitsuu kaatsalait a riut pain twin a pain myarr a r raw ng rell nineaaung kuunyepayy ninesai .

pyawwat saw waydanarsaimyarr ( 1) sarraainhkaunggkainsarwaydanarsai ( 2) auu mainkainsar ( 3) nuine ngankuusaannraunggwaalrayy ( 4) siutkam k narg a nay hpyang a myang sonesaw pahcihpate saminewain saminewain saminewain saminewain saminewain saminewainsamine

bolhkyaotemhauukyeeeat saminemhaattam a r mhaatponetain htarr sany mhaatponetain htarrsaw saminewain mhaathcumyarr a r saminewain yainkyaayymhu upadayaar mhaatponetain htarrsaw aasoneaanhuannmyarr sai saminewain yainkyaayymhu sinerar upadaymyarr a r mhaatponetain htarrhkyinn ko paalhpyet pyee hpyitsai .

aapyanaalhaan aarr hpyang sayy kyaww san hcain mhu a pyanya 0 rashisaw paannhkyaekarr sai hconetwal ko rainywhaann . hkyamsarkyawalwamhu ko aahtaat pyuanpyuan hkyaone mha hkaw taw muu hkyinn aarr hpyang dawaaungsaannhcukyi a nay hpyang kalayyngaalaarr a sain sang hpyitaaung lotepayy ninesai .

myawwat painn myoe a see a see nhang aalwan aahcwm a hc hpyang paannhkyaekarrmyarr ko taungmha paannhkyaan maingalarparhkainbya ..
de paann rae aamai k ro naat b day aamaihpyang (Dioscorea bulbifera) lhoethkawpartaal .

myanmarlosoraintot 0 m naee paatlaat rapyee paann lhoethkawpartaal . de paann har aahcwannrout paannhkyaekarr kopawtain ( hcaparr rate saimhtarr sany hcakk n ) taansaungmone l myarr paw lha ny litesai . suu hawtaal mwhaayy pyeerain ko aayyaayy laannsaann hcaypartaal .

aein seesee ko laat yaar hkyithkyit mhaatponetain htarr sany mhaatuarn ko a kyawmt 0 ng shisuu a see sai pyay lai swarrtae ralad , de a painpaannhaat (Yam) lhoethkawtae myawwat u , kway u nae w u yyaarin htellk pawhtwatlar tae ralardmyarr

hcakarrpyawwsaw myaateu (bitter yam) luu myaiuu myawwat myoesaat umyarr (cheeky yam) aarluu myawwatu ( aarluu rine) nhang aatuu ,

hcakarrloneaarr sone hcakarrpyawwsaw hcakarrwhaat ko mhaatsarr htarr raan loaautsai . hcakarrlone aarr sonesaw hcakarrlone aarr saatsaatmhaatmhaat mhaatsarr htarrpar . aasiutaatout hpyithcay sany hcarrsoutsinemyarr ko hkyetpyuat sany hcarrsoutsine sai aaung sayy eat noutsone pyuat hcaat ko hkyetpyuat sai .

kalayyngaaleat myoe pwarr hcaysaw kalayyngaalmyarraarr paann paann paan payylitepar . de paannhkyaekarrlayy k taw layyko taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng taw ng aatwat